Former Faculty Members

The former faculty members (full time) of CDC  are as listed.

Prof. Prasanna Man Singh Pradhan (HOD 1965-1966, Late)

Prof. Dr. Dhurba Man Singh Amatya (HOD 1966-1984, Late)

Prof. Dr. Shiva Prasad Dhoubhadel (HOD 1984)

Prof. Dr. Chabi Lal Gajurel (HOD 1984-1985 and 1987)

Prof. Dr. Vishow Nath Agrawal

Prof. Dr. Krishna Manandhar (Late)

Prof. Dr. Mangala Devi Manandhar (HOD 1994-2002)

Prof. Dr. Raja Ram Pradhananga (HOD 2002-2007)

Prof. Dr Tulsi Prasad Pathak (HOD 2007-2009)

Prof. Dr. Mohan Bikram Gewali (Late)

Prof. Dr. Rhiddi Bir Singh (Late)

Assoc. Prof. Tilak Man Shrestha

Dr. Kumud Raj Sharma

Dr. Basant Bikram Saha

Dr. Usha K. C.

Dr. Falgun Ram (form India)

Prof. Dr. Ram Lakhan Gupta (from India)

Prof. Dr. Suresh Raj Sharma

Dr. Jeevan Prasai

Assoc. Prof. Dr. Kabindraman Patrabansha (Late)

Prof. Dr. Pooran Prasad Shrestha

Prof. Dr. Devendra Prasad Wagle

Assoc. Prof. Krishna Ram Palak

Assoc. Prof. Kamal Krishna Shrestha

Assoc. Prof. Sushama Shrestha

Assoc. Prof. Krishna Prasad Awal (Late)

Asst. Prof. Dr. Tara Nath Niroula

Asst. Prof. Dr. Basundhara Sthapit

Assoc. Prof. Dr. Susan Joshi

Founding members of CDC

Prof. Dr. Prasanna Man Singh Pradhan

Prof. Dr. Dhruba Man Singh Amatya

Prof. Dr. Shiva Prasad Dhaubhadel

Prof. Dr. Chabi Lal Gajurel

Dr. Govinda Prasad Sharma Kaphle

Moti Kahi Sthapit

Uma Prasad Tripathi

Prof. Dr. Krishna Chandra (from India)

Bhola Prasad Lohani